ترجمان

عشق !!!

تپش تند نبض عاشق ....

از نگاه خمار معشوق!؟

این هم ترجمانیست، دیگر!

/ 4 نظر / 2 بازدید
آوا

وااااااااای ... آدم دلش کلی قیلی ویلی می رود [رویا][نیشخند]

مرا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی دولت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

آوا

این شعر رو خیلی دوست دارم [قلب]

آوا

قیلی ویلی خودش ترجمانی دیگر است [خنده]