یلدا

کاش یک شب یلدا بیاید..

بیایی...

کاش این شب طلوع داشته باشد...

/ 1 نظر / 11 بازدید
آن زمان ...

آن زمان کز نگاه خسته مرغان دریای وز سکوت ظلمت شبهای تنهای وهنگامی که بی او جان من چون موجی ازاندوه می شد قطره اشکی دوای درد من بود این زمان ان اشک هم پایان گرفته وان دوای درد بی درمان من هم ماتم دیگر گرفته اسمان می گرید امشب سازمن می نالد امشب او خبر دارد که دیگر اشک من ماتم گرفته او خبر دارد که دیگر ناله ام پایان گرفته قطره اشکی دوای درد من بود این زمان ان اشک هم پایان گرفته وان دوای درد بی درمان من هم ماتمی دیگر گرفته