نرده

پنجره ها و نرده ها ...

فاصله ها و پرده ها...

چاره ی نا رسیدنی...

آخر نانوشته ها!!!

 

لیک به هر سو می روم...

نیک به رویت بنگرم ...

کی نگرانی تو را...

آخر کار نشمرم!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمدرضا

هرگز نرسد به دامنت آهم آهم یعنی که دست کوتاهم