درمان

دل مرده را درمان هست!؟

حتی دل نوشته ام هم نمی آید!

درد دل یا دل پر درد ... ؟؟

درد خُرد یا درد خِرَد ... ؟؟

درمانگر کجاست!!!؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
درد یار

دردم از یار است و درمان نیز هم ...

رفق (مبارز)

تربت ِ این حریمان با اشک ِ ارباب که عجین شود گِلِ وجودش، زیارتگاه فرشتگان می شود و دل ِ وجودش، پر از درد ِ ــعشق به ارباب می شود... کوتاه نوشته هایتان، پر مغز است و گیرا. قلمتان پرقوت. یا علی

آوا

حقیقت دارد که دل در سکوت احساس می میرد؟ دل من که مرد ! آیا جایی آدابی برای کفن و دفن دل مرده نوشته اند؟