با خودمم

بدون هیچ گناهی محکومی به حبس ...

اونم ابد!

مواظب باش تا بدون هیچ گناهی تبرئه بشی!

/ 2 نظر / 8 بازدید
بانوی آرام

[منتظر] من هیچ وقت از این نوشته های شما سر در نمیارم

پند

يه کلاغ روي يه درخت نشسته بود و تمام روز بيکار بود و هيچ کاري نمي کرد… يه خرگوش از کلاغ پرسيد: منم مي تونم مثل تو تمام روز بيکار بشينم و هيچ کاري نکنم؟ کلاغ جواب داد: البته که مي توني!… خرگوش روي زمين کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد… يهو يه روباه پريد و خرگوش رو گرفت و خورد! نتيجه اخلاقي: براي اينکه بيکار بشيني و هيچ کاري نکني ، بايد اون بالا بالاها نشسته باشي!