تفاوت

زبان ها...

زمان ها...

زیان ها...

زبانهامان زمانهایی زیان میرساند...

زبانمان را مراقب باشیم!

زمانمان را مراقب باشیم!

زیانمان را مراقب باشیم!

آیا روزی زبان ها نمی گویند آنچه در دلها پنهان بوده است...؟

/ 0 نظر / 10 بازدید