دل فروش

به دل گویم که باید پاره ای گِل 

          نباشی و در این موضوست مشکل

مرا مشکل تو باشی، جان فزا دل

          سر از دست تو درگیر هلاهل

تو گر مشکل گشایی، جانِ حاصل

          چرا جان و سر و دل گشت کاهل

به عشقت می روم، مست تو هستم

          به جان قربان هر دست تو هستم

به شوقت می کِشم، گشتم همه هوش

          همه سرخ و سپید و داغ  و مدهوش

به قهر و مَهر و دَهر و باقی ِ کار

          نباشم من همی برتو بدهکار

دگر کاری نداری با من ای دل

          که خواهم دل فروشم، گردم عاقل

...

خودنویس تربت

/ 1 نظر / 4 بازدید
آوا

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو... واین هر دو، ‌عقل وعشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود سید اهل قلم ... شهید آوینی