سنگ

سنگ شدن، ترجمان کنونی دلم شده...

حتی برای خودم هم نمی تپه!

/ 2 نظر / 4 بازدید
آوا

خدایی سنگ شدن دل نعمتیه ، باید شکر نعمت کنین براش .هر چی می کشیم از همین دل می کشیم .[خنثی]

باباطاهر

ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نوکش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد