بنده خطاکار

خداوند بنده ایی را بخاطر نخوردن مال دیگری عذاب نمی کند...

اما خیلی ها برای خوردن مال دیگران معذبند~!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
بانوی آرام

و مترصد و منتظر برای چاپیدن اموال دیگران ، حتی به اندازه سر سوزنی .. گویا خوردن مال دیگران ، مالی که برایش زحمت نکشیده باشی و مفت به دست آمده باشد بسیار شیرین است .اما ... خدایا هیچ کاه نخواه که هوس کنیم که این شیرینی را مزه کنیم .

مرحوم سعدی

بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی به کجا روم ز دستت که نمی‌دهی مجالی نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی