چشم

چشم بدار !!!

چشم بیدار دار!!!

ببین و نبین !!!

................................................................................................

یک چشم من اندر غم دلدار گریست...چشم دگرم حسود بود و نگریست

چون روز وصــــال آمد او را بســـــــتم ... گفتـــــم نگریستی نباید نگریست

/ 3 نظر / 5 بازدید
نورانی

سلام اخوی لطف کردی تشریف اوردی یا علی

آوا

چی شده ؟چرا اینقدر غمگین ؟[ناراحت]

نبین و ببین!!!

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد بیچاره دلم در غم بسیار افتاد بسیار فتاده بود اندر ره عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد