مقصر

ناسی و عاصی هر دو مقصراند...

یکی از فراموشی تو ...

دیگری از کفران...

/ 2 نظر / 3 بازدید
آوا

حقیقتیه واقعاً ، فراموشی بد دردیه ، مخصوصاً فراموشی لطف هایی که از جانب او به ما می شه .. خیلی زود فراموش می کنیم !